Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem, som finns på sidan Seminarieuppgifter. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. Godkänt seminarium ger bonuspoäng till tentamen.

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen.  Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. För tider och salar se Seminarier för omregistrerade.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa ett antal seminarieuppgifter. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem. Det är INTE tillåtet att plagiera andras lösningar. 

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt. Denna variant förekommer vid seminarium nummer 1, 3 och 5. 

Kontroll 2: Skriftligt prov

Kontrollen består av ett skriftligt prov med självrättning. Under första halvtimmen löser studenten en uppgift, som är en variant av någon av seminarieuppgifterna eller någon av de rekommenderade uppgifterna i boken. Denna uppgift blir sedan självrättad/kamraträttad, och lämnas slutligen in för granskning. Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar huruvida kontrollen blir godkänd eller inte. Denna kontroll förekommer i seminarium nummer 2, 4 och 6.

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en bonuspoäng till tentamen.  Maximalt kan man få 6 sådana bonuspoäng. Från del A på tentamen kan man maximalt, inklusive bonuspoängen, få 12 poäng. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A-uppgifter, erhåller man 12 poäng på del A. En student som redan är godkänd på kursen kan inte delta i seminarier för att skaffa sig nya bonuspoäng.

Bonuspoängens giltighet

Bonuspoängen är giltiga under hela läsåret. Observera dock att det inte går någon tentamen i augusti.

Uppföljning

Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa studenter med problem.

Teacher Lars Filipsson created page 12 August 2014

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 12 August 2014

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 12 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
One user removed his/her comment

Lars Filipsson reverted the contents of the page to an older version 5 September 2014

commented 31 August 2015

Hej!

Är det bara jag som inte kan komma åt seminarieuppgifterna eller är det helt enkelt inte upplagda ännu? Får bara åtkomst nekad när jag försöker trycka på länken till dessa. Är omregisterad på kursen så kanske är något strul där?

Teacher commented 31 August 2015

Nu är uppgifterna publicerade.

Assistant Mihai-Dinu Lazarescu changed the permissions 17 December 2015

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 17 December 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 2 March 2016

Kan bonuspoängen endast tillgodoräknas på del A? Eller kan man ha en "rest" kvar till resterande delar?

Teacher commented 2 March 2016

Bonuspoängen adderas till poängen på del A, upp till som mest 12 poäng. Om du har full poäng på del A på tentan så har du alltså inte någon användning för dina bonuspoäng. Kunskaperna du har fått när du har skaffat bonuspoängen har du dock enorm nytta av!