Changes between two versions

Changes in "Seminarier" between 2015-07-01 11:04 by Lars Filipsson and 2015-07-01 11:06 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Så funkar seminarierna

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. Godkänt seminarium ger bonuspoäng till tentamen.

Placering och tider Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen. Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. För tider och salar se sidofliken Seminarier för omregistrerade.

Bedömning Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa ett antal seminarieuppgifter. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem.

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt. Denna variant förekommer vid seminarium nummer 1, 3 och 5.

Kontroll 2: Skriftligt prov Kontrollen består av ett skriftligt prov med självrättning. Under första halvtimmen löser studenten en uppgift, som är en variant av någon av seminarieuppgifterna eller någon av de rekommenderade uppgifterna i boken. Denna uppgift blir sedan självrättad/kamraträttad, och lämnas slutligen in för granskning. Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar huruvida kontrollen blir godkänd eller inte. Denna kontroll förekommer i seminarium nummer 2, 4 och 6.

Bonuspoäng Varje godkänt seminarietillfälle ger en bonuspoäng till tentamen. Maximalt kan man få 6 sådana bonuspoäng. Från del A på tentamen kan man maximalt, inklusive bonuspoängen, få 12 poäng. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A-uppgifter, erhåller man 12 poäng på del A.

Bonuspoängens giltighet Bonuspoängen är giltiga under hela läsåret. Observera dock att det inte går någon tentamen i augusti.

Uppföljning Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa studenter med problem.

Feedback News