Show version

Version created by Lars Filipsson 2015-07-01 09:42

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Så funkar seminarierna

Syftet med seminarierna

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem. Studenterna förväntas bland annat presentera lösningar på tavlan. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. 

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem.

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Denna variant förekommer i seminarium nummer 1, 3 och 5.

Godkännande

Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt.

Uppföljning

Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de ska kunna hjälpa studenter vid ett tidigt stadium. 

Feedback News