Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsgång

 1. Läs de anvisningar studenten fått för hur exjobbet ska göras och hur exjobbsrapporten ska skrivas
 2. Examinator godkänner att den tilltänkta uppgiften är lämplig som examensarbete, utifrån den uppgiftsbeskrivning studenten lämnar.  Det kan mycket väl hända att en student kontaktar dig direkt för att höra om du kan handleda ett visst examensarbete, och du kan diskutera uppgiften och möjligheten för dig att handleda studenten, men var tydlig med att det är examinator som måste godkänna uppgiften innan du kan åta dig att handleda.

 3. Kontakta, träffa eller besök uppdragsgivaren för att kontrollera att ni har ungefär samma syn på vad som ska göras och hur i examensarbetet. Poängtera att den väsentliga delen av exjobbet är utredning och analys av ett problem inom ämnet, och inte mer eller mindre rutinbetonad programmering som leder till ett färdigt program.

 4. Planera in fem grupphandledningstillfällen, ungefär enligt beskrivningen nedan:
 • 1:a tillfället (vecka 0): Genomgång av a) handledningens upplägg, b) tidsplanering träffar och deadlines, c) peer-feedback på gruppens uppgifter, d) Betygskriterier, e) Examensmål, f) instruktioner för specifikationen.
 • Specifikation: Studenterna lämnar in en detaljerad specifikation.
  • Handledare och övriga i gruppen läser och kommenterar specifikationen.
 • 2:a tillfället (c:a vecka 2): Genomgång och diskussion av specifikationer; instruktioner för inläsnings-/teori-delen.Diskutera också vad som menas med vetenskapligt skrivande och tydliggör reglerna för citering så att exjobbaren helt säkert har klart för sig vad som är eget skrivande respektive plagiat.
 • Opposition: Uppmana exjobbarna att opponera på ett annat arbete tidigt i processen.
 • Examinators godkännande av specifikation: När du anser att studenten arbetat om specifikationen enligt dina och gruppens synpunkter och examinator kan godkänna den skickas specifikationen till examinator.
 • Litteraturstudie: Exjobbaren gör en bakgrundsstudie över teori och tidigare forskning (c:a 4 veckor).
  • Inläsningsdelen ska vara omedelbart vägledande för exjobbet och ska integreras i rapporten. Det normala ska vara att inläsningsdelen består av bok/böcker och/eller forskningsartiklar som instuderas innan det egentliga arbetet påbörjas eller i början av arbetet.
  • Inläsningsdelen redovisas i en rapport. Det är ofta lämpligt att rapporten utformas så att den till så stor del som möjligt kan återanvändas som teori/bakgrundsdel i exjobbsrapporten.
  • Handledare och övriga i gruppen läser och kommenterar litteraturstudien.
 • 3:e tillfället (c:a v. 6): Studenterna redovisar inläsningsdelen genom muntliga presentationer.
  • Om både skriftlig och muntlig rapport av inläsningsdelen (samt specifikationen) är godkända rapporteras Moment 1 på exjobbet till koordinator.
 • Rapportskelett: Studenten lämnar in ett utkast på rapporten, där det framgår vilka kapitel och avsnitt som kommer att ingå, samt korta beskrivningar av förväntat innehåll för de avsnitt där det ännu inte finns färdigt material.
  •  Handledare och övriga i gruppen läser och kommenterar rapportskelettet.
 • 4:e tillfället - Halvtidsseminarium (c:a v. 10): Uppföljning av hur arbetet fortskrider. Genomgång av rapportskelett och återkoppling på det.
 • Preliminär version: Studenten lämnar in ett utkast på rapporten, som är så färdig att handledare och övriga i gruppen kan ge sådan återkoppling att rapporten blir färdig för presentation.
 • 5:e tillfället (c:a v. 14): Genomgång av preliminär version, fokuserad på vad som krävs för att rapporten ska bli klar för presentation.
 • Presentationsrapport (c:a v. 16): Studenten lämnar in en rapport avsedd för presentation/opposition.
  • Handledaren läser och ger återkoppling. När studenten åtgärdat handledarens kommentarer skickas rapporten och handledarvärderingen till examinator för godkännande (c:a v. 18).
 • Muntlig presentation (c:a v. 19): Samtliga studenter i gruppen presenterar sitt exjobb vid ett exjobbsseminarium. Examinator måste närvara; handledaren bör närvara.
 • Slutrapport (c:a v. 21): Studenten skickar slutversionen till examinator och handledare för bedömning. Examinator sätter betyg efter hörande av handledare. 

  Att tänka på

 • Tidsplanen ovan är en riktlinje för att få gruppen att komma framåt i lämplig takt. Den kan behöva modifieras i samråd med gruppen. Enskilda exjobbare kan också, av olika skäl, halka efter övriga gruppen. Om det inte är möjligt att få dem att komma ikapp hänvisas de till att presentera vid ett senare uppsamlingstillfälle. Även en studenten som inte ligger i fas med övriga i gruppen ska delta vid träffarna.
 • Se till att exjobbaren känner sig välkommen till dig, försök att vara ett stöd för exjobbaren och att intressera dig för hans/hennes problem. Påpeka särskilt att exjobbaren ska kontakta dig om tidsplanen påtagligt förskjuts eller specifikationen för examensarbetet måste göras om. Om exjobbet flyter som det ska kan kontakten upprätthållas via e-post, men om det dyker upp några problem bör ni diskutera per telefon eller helst vid ett sammanträffande.

 • Diskutera gärna exjobbet med examinator. Känner du dig tveksam om exjobbets kvalitet under arbetets gång, måste du ta upp saken med examinator.

 • Du bör komma med kritik framför allt när det gäller innehållet och uppläggningen, men även när det gäller språk och typografi (det är dock inte din uppgift att vara korrekturläsare). Tänk på att rapporten ska vara begriplig för civilingenjörer inom ämnesområdet i allmänhet. Den ska vara pedagogiskt upplagd och måste tydligt klargöra
  • bakgrunden till exjobbet,
  • vad som är uppgiften,
  • vilka metoder som använts för att lösa uppgiften och
  • varför dessa metoder valts.
  • Normalt ska det också finnas en beskrivning av lösningen,
  • en presentation av resultaten och
  • en diskussion av dessa.
  • Det ska finnas referenser.
 •  Tänk också på att kontrollera att
  •  det framgår vad teknologen gjort själv och vad andra har gjort.
  • uppmätta resultat skiljs från diskussionen av dem.
  • det framgår vad slutsatser baseras på.
  • litteraturlistan är relevant.

Administrator Olov Engwall created page 2 September 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.