Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förstudie

Förstudiens innehåll

I förstudien ska du

  • läsa in dig på teori och bakgrund som är nödvändig för att genomföra exjobbet
  • läsa vetenskapliga artiklar för att få en heltäckande bild av vad som gjorts tidigare på området
  • dra slutsatser från dessa studier kring hur du ska fortsätta exjobbet (metodval, utvärdering, data etc)

Syfte

Det finns flera syften med litteraturstudierna:

  • du ska vänja dig vid det vetenskapliga arbetssättet att sätta sig in i problemet genom att studera vad andra gjort innan man själv angriper problemet
  • du ska öva dig att söka relevant litteratur
  • du ska öva dig att läsa forskningslitteratur
  • du ska göra ett bättre exjobb genom att du får en bättre grund för ditt arbete

Planering

Förstudien görs i början av exjobbet. Omfattning och inriktning bestäms individuellt utifrån behovet. Vanligen innebär litteraturstudierna 4±2 veckors arbete.

Du kan inte förvänta dig att handledaren alltid kan föreslå litteratur utan du måste själv aktivt söka lämplig litteratur. KTHs bibliotek erbjuder goda sökmöjligheter i stora databaser. Läs mer på KTHBs webbsida. På webben finns också en del andra bibliotek.

Litteraturstudierna ska omfatta stoff som är omedelbart vägledande för examensarbetet och ska integreras i rapporten. Det kan vara litteratur om bakgrunden till ditt problem, om hur andra angripit samma eller liknande problem eller om metoder som du överväger att använda. Vetenskapliga rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter ska ingå, men du kan också behöva läsa handböcker, företagsrapporter och kurslitteratur och naturligtvis webbsidor. Tänk på att enbart använda källor med hög trovärdighet. Vetenskapliga artiklar som genomgått ”peer review” har granskats av seniora forskare inom området före publicering och har därigenom större trovärdighet.

Alla källor som du använder i ditt arbete ska anges i rapport och litteraturlista.

Källkritik

Källkritik innebär att man kontrollerar att källan är pålitlig och relevant. Källkritik är alltid viktigt, men särskilt när du hittat källan på Internet.

Sannolikt är en sida skriven av en känd forskare vid ett känt universitet mer trovärdig än en sida skriven av en skolelev. Tänk på objektiviteten; många sidor är skrivna för att övertyga läsaren om en viss politik, att en viss produkt är bra etc. Saknas författare sjunker trovärdigheten (trovärdigheten i Svenska akademins ordlista får dock ändå anses vara god eftersom Svenska akademin är ett erkänt organ).

En trovärdig sida bör ge läsaren möjlighet att kontrollera källor och också ange datum när sidan skrevs/uppdaterades.

Ska du göra en intervjustudie eller en enkät, så läs gärna litteratur om hur sådana bör göras.

Redovisning

Litteraturstudierna ska examineras. Du kommer överens med handledaren om hur detta ska göras t.ex. genom att du redovisar muntligt för handledaren, att du håller ett seminarium eller gör en utförlig skriftlig redovisning separat eller i rapporten.

I teoridelen av rapporten refererar du de delar av litteraturstudierna som du stöder ditt arbete och dina resonemang på.

När du redovisat förstudien (och tidigare har fått specifikationen godkänd) kan moment PRO1 inrapporteras i Ladok.