Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rapporten

Rapporteringen är en integrerad del av själva det tekniska arbetet. Börja att planera rapporten på ett tidigt stadium – helst så snart uppgiften för examensarbetet är fastlagd. Var noga med att dokumentera resultat, positiva såväl som negativa, du kommer fram till under arbetets gång. Skriv också ned dina idéer och reflexioner under arbetets gång.

Tekniskt/vetenskapliga rapporter ska skrivas klart och koncist. De flesta organ som tar emot vetenskapliga artiklar och liknande har en begränsning på antalet sidor/antalet ord e.d. 
Rapporten skrivs på svenska eller engelska. Det är du som ansvarar för att språket i rapporten blir ändamålsenligt och korrekt.

Du bör skriva hela rapporten innan du tar anställning någonstans. Det finns tyvärr alltför många exempel på exjobbare som börjat jobba innan rapporten är klar och som sedan fått stora problem att få rapporten klar.

Du måste formulera en titel för examensarbetet. Denna kan gärna bestå av en kort huvudtitel och en längre undertitel. Titeln bör helst vara intresseväckande. Den ska vara begriplig och får inte innehålla några konstiga förkortningar. Examensarbetets titel rapporteras in till KTHs studiedokumentationssystem och syns i ditt betyg.

I samband med examensarbete utanför KTH kan det ibland bli aktuellt med dokumentation i form av en företagsrapport. Företag har ibland speciella krav på och önskemål om hur denna ska utformas. Det är inte troligt att den företagsinterna rapporten duger som examensarbetesrapport. Eventuellt arbete med en speciell rapport för företaget ingår inte i exjobbet. Exjobbsrapporten ska naturligtvis väl beskriva ditt exjobb för att bli godkänd. Den ska dessutom uppfylla vissa formella krav och vara formulerad helt av dig för att bli godkänd.

Rapporten är offentlig

Observera att exjobbsrapporter är offentliga. I vissa examensarbeten ingår delar som uppdragsgivaren av någon anledning vill ska vara hemliga. Du (och din handledare) måste klargöra för uppdragsgivaren att om de önskar att någon del av arbetet ska vara hemlig, måste de diskutera detta med handledaren vid CSC innan arbetet påbörjas. Exjobbsrapporten måste vara så utförlig att det framgår att det handlar om ett arbete av kvalitet och omfattning tillräcklig för ett exjobb. Handledares och examinators bedömning av arbetet grundar sig på den offentliga rapporten. Nämnas bör också att KTH har som princip att handledare inte skriver på sekretessavtal.

Rapporterna lagras elektroniskt och ska läggas upp i databasen DIVA.

Göra en KTH-titelsida

Använd KTHs mall för att göra rapportomslag som pdf.

Fyll i:

 • Degree project, second level (30 hp)
 • Titel och eventuell undertitel
 • Författare
 • Välj skola i menyn: School of Electrical Engineering and Computer Science (eller motsvarande svenska)
 • Välj program eller ämne eller vad som erbjuds för tillfället (generatorn är under utveckling)
 • I TRITA-fältet, skriv -EECS-EX. TRITA-numret kommer att läggas till av administrativ personal som editerar dokumentet. Det underlättar för dem om det står något i TRITA-fältet från början.

Resultatet ger en pdf för fram- och baksidan. Tag isär i två delar och sammanfoga dessa med pdf:en av din rapport, t.ex. med Acrobat.

  Hjälp för att skriva

  Plagiering

  Texten i exjobbsrapporten ska vara din egen  - inte kopiering, omskrivning eller översättning av någon annans text. Det är genom att tänka och formulera dig själv som du når den avsedda inlärningen. Din utbildning ska förbereda dig för ett yrkesliv där det inte fungerar att stjäla andras arbeten. .

  KTHs språkverkstad

  KTHs språkverkstad kan du få hjälp med frågor och funderingar om att skriva på svenska eller engelska. Korrekturläsning och språkgranskning ska du dock göra själv.

  För den som är intresserad av att ytterligare förkovra sig finns kursen LS2439 Writing and Presenting a Degree Project in Science and Engineering om 7,5hp.