Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handledning

Även om du har en handledare hos en extern uppdragsgivare ska du alltid ha en akademisk handledare vid CSC. 

Handledning vid CSC sker i de allra flesta fall genom grupphandledning, varvid den huvudsakliga kontakten sker vid gruppträffarna. Det är dock ditt ansvar att hålla handledaren uppdaterad om hur arbetet fortskrider. Du måste informera din handledare vid CSC om specifikationen för examensarbetet måste ändras, till innehåll eller om tidsplanen förskjuts mer än två veckor.

Grupphandledning för 30 hp-exjobbare vid CSC

Grupphandledning har det huvudsakliga syftet att underlätta för studenterna att bli klara med exjobbet inom den avsedda tiden. Grupphandledningen bygger på att gruppen har fasta tidpunkter för olika steg inom arbetet med exjobbet och att studenter och handledare alla strävar mot att dessa hålls.

Grupphandledning startar vid fasta tidpunkter, c:a två gånger per termin, och har fasta redovisningstillfällen, som bestäms vid första handledningstillfället.

Vad innebär grupphandledning?

En grupp består av upp till sex exjobbare och alla i gruppen har vanligtvis samma handledare. En grupp kan också bestå av studenter som har olika handledare, men där dessa gått samman om en gemensam grupp.

Grupphandledning innebär att gruppen och handledaren träffas vid fem schemalagda tillfällen under arbetets gång och diskuterar exjobben tillsammans. Förutom detta kommer det givetvis att finnas möjlighet att träffa handledaren på egen hand och diskutera exjobbet.

Varje grupphandledningstillfälle har ett speciellt tema och syfte. Inför varje gruppträff ska gruppdeltagarna skicka varandra och handledaren ett dokument som visar på ytterligare ett steg framåt i arbetet med exjobbet. Exakt vad som ska produceras till varje tillfälle meddelar handledaren. Varje gruppdeltagare läser och kommenterar de andra gruppdeltagarnas dokument före mötet.

Handledaren bör ha ett schemaförslag klart till första grupphandledningstillfället, då schemat bör fastställas.

Det är obligatorisk närvaro vid samtliga grupphandledningstillfällen.

Skulle du missa något är det upp till handledaren att bestämma hur du tar igen det.

Hur läggs arbetet i gruppen upp?

Handledaren schemalägger grupphandledningstillfällena och inlämningstillfällena.

Möjligt upplägg för grupphandledning av exjobb

Vad händer om jag halkar efter?

Om du märker att du kommer att halka efter ska du genast kontakta handledaren. Ni får då tillsammans göra en plan för hur du ska tackla problemen så att du så snart som möjligt blir klar med ditt exjobb. Det kan bli aktuellt att flytta till en senare startande grupp.

Handledarens tid

Akademisk handledning av ett exjobb beräknas ta 20 arbetstimmar. Lägger läraren ner mer tid än så, måste tiden tas från andra arbetsuppgifter eller fritid. De 20 timmarna ska inkludera förberedelser inför exjobbet; läsning och återkoppling på exjobbsuppgift, specifikation, rapportutkast, färdig rapport; examination av litteraturstudien; återkoppling under arbetet; närvaro vid presentation och underlag inför betygsättning.

Om du däremot gör examensarbetet på en CSC-avdelning, t.ex. inom ett forskningsprojekt, är det sannolikt att handledaren kommer att lägga ytterligare tid som sakkunnig handledare (motsvarande den externa handledaren på ett företagsexjobb), men det sker då inom ramen för handledarens forskning.

Din handledare ska naturligtvis läsa rapporten innan den är färdig. Berätta för handledaren i förväg när du avser att lämna in din rapport. Handledning av ditt exjobb är nämligen en av många arbetsuppgifter för din handledare. Påminn därför gärna din handledare om att din rapport är på ingång en eller ett par veckor innan du lämnar in den så att handledaren kan planera in tid för att läsa den. Handledaren kan ändå behöva en del tid på sig för att läsa din rapport.

Två veckor, eller högst tre, bör du räkna med för en noggrann genomläsning.