Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DA224X, DA225X, DA226X: Betygskriterier

Examensarbetet bedöms i områdena Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation, som vardera betygsätts på skalan Mycket hög kvalitet (MHK), Hög kvalitet (HK), Godkänt (G) eller Fail (F).

Process består av tre bedömningsmoment, Innehåll av fyra och Presentation av tre, vilka bedöms på skalan Mycket hög kvalitet (MHK), Godkänt (G) eller Fail (F). Ett examensarbete där något moment erhållit betyg F kan inte godkännas. För både MHK och G krävs att samtliga kriterier är uppfyllda för respektive nivå.

Sammanvägning av delbetyg

 

För att i slutbetyg få resp. betyg krävs:

A

MHK på samtliga områden Process, Innehåll och Presentation

B

MHK på två områden och HK på det tredje

C

lägst HK på två områden 

D

lägst HK på ett område

E

Samtliga områden godkända

 

Betygskriterier och sammanvägning för resp. delar

 

För att på resp. område få resp. betyg krävs att samtliga bedömningspunkter är godkända och:

 

Process

MHK

MHK på minst två bedömningspunkter

HK

MHK på en bedömningspunkt

G

P1, P2, P3 godkända

 

Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll

MHK

MHK på minst två bedömningspunkter

HK

MHK på en bedömningspunkt

G

IV1, IV2, IV3, IV4 godkända

 Notera att delmål IV4 endast bedöms som G eller F.

 

Presentation

MHK

MHK på Pre1 och en av Pre2 och Pre3

HK

MHK på Pre1 eller på både Pre2 och Pre3

G

Pre1, Pre2, Pre3 godkända

 

Process

Förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information.

Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap

Förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt att utvärdera detta arbete

 

Målens innebörd för examensarbetet

Bedömningsgrund

P1

Kunna formulera en relevant vetenskaplig fråga för arbetet, analysera denna på lämpligt sätt, och kritiskt bedöma utfallet av studien relativt frågan.

Rapporten: Frågeställning, Resultat och Slutsatser

P2

Uppvisa självständighet i arbetet.

Förmåga att planera för och genomföra inhämtning av ny kunskap

Förmåga att planera tid och innehåll, och att följa denna planering

Specifikationen, handledarens underlag för arbetsprocessen och hantering av återkoppling från examinator

P3

Förmåga att genomföra en korrekt utvärdering av arbetet

Rapporten: Utvärdering

 

Bedömningskriterier

P1: Frågeställning och slutsatser om denna

G

Arbetet har en tydlig och avgränsad frågeställning som kan besvaras på ett adekvat sätt. Det finns en tydlig koppling mellan frågeställning, resultat och slutsatser. Arbetets slutsatser är väl underbyggda och korrekta.

MHK

Dessutom har frågeställningen varit kvalificerad och arbetet påvisar helhetssyn, genom att frågeställningen och/eller metoderna hämtats från flera ämnen.

 

P2: Självständighet och planering

G

En genomarbetad och realistisk specifikation för arbetet har formulerats självständigt. Om planens fastställda hålltider inte kunnat följas har anpassningarna dokumenterats och kommunicerats.

Arbetet har genomförts självständigt, med rimlig handledningsinsats. Återkoppling från handledare och examinator har på ett konstruktivt sätt beaktats.

MHK

Dessutom har studenten visat mycket god planering och efterlevnad av hållpunkter.

 

P3: Utvärdering

G

Arbetet har utvärderats på ett korrekt sätt med lämpliga metoder.

MHK

Utvärderingen är utförlig (t.ex. används flera alternativa metoder) och resultaten analyseras öppet och kritiskt.


Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll

Väsentligt fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Fördjupad metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen,

Förmåga att skapa olika tekniska lösningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

Förmåga att inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling skall beaktas

Förmåga att inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet.

Förmåga att inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället

 

 

Målens innebörd för examensarbetet

Bedömningsgrund

IV1

Visa fördjupade kunskaper inom ämnesområdet

Visa kunskap om relevant aktuell forskning och utveckling

Rapporten: Teori och bakgrund (inkl. tidigare studier), Diskussion

IV2

Kunna välja, förklara och tillämpa relevanta metoder för arbetet

Rapporten: Metodval och användning av vald metod.

IV3

Förmåga att delta i forskning och utveckling och bidra med ny kunskap

Rapporten: Resultat, Slutsatser

IV4

Förmåga att relatera arbetet till hållbar utveckling, vetenskapsetiska frågor och samhällsnytta eller samhällspåverkan, där så är relevant

Rapporten: Inledning och/eller diskussion

 

 

IV1: Bakgrundskunskap i huvudområdet

G

Arbetet utnyttjar kunskaper från studier på avancerad nivå inom huvudområdet. Bakgrunden innehåller en skriftlig genomgång av tidigare forskning och utveckling, och studentens eget arbete är utformat i enlighet med slutsatserna från denna genomgång. Arbetets relation till kunskapsfronten inom huvudområdet beskrivs.

MHK

Genomgången av litteraturen innehåller dessutom en tydligare syntes av tidigare forsknings- och/eller utvecklingsarbete som är relevant för arbetet.

 

IV2: Metodval och -tillämpning

G

För arbetet och huvudområdet/inriktningen relevanta ingenjörsmässiga eller vetenskapliga teorier och metoder har valts, redovisats och tillämpats korrekt.

Examensarbetet visar en djup metodkunskap vad gäller problemformulering, modellering, analys och utvärdering.

MHK

Valda teorier och metoder har tillämpats och/eller kombinerats på ett mer innovativt sätt.

 

IV3: Arbetets bidrag

G

Arbetet har utförts i en forsknings- eller utvecklingsmiljö, vilket tydligt redovisats. Arbetets resultat är korrekt, icke-trivialt och har ett redovisat nyhetsvärde.

MHK

Arbetet bidrar dessutom till ny kunskap av viss större betydelse (det ska exempelvis, efter bearbetning tillsammans med handledaren, kunna publiceras vid en granskad konferens, eller kunna omsättas i ingenjörsmässig praktisk användning).

 

IV4: Medvetenhet om etiska, samhälleliga och hållbarhetsaspekter

G

Redovisar frågeställningar, samt motiverar arbetet och diskuterar resultat utifrån perspektiv med fokus på hållbar utveckling och etiska aspekter eller redogör tydligt och korrekt för att dessa dimensioner saknas för det specifika examensarbetet.

Redovisar uppgiftens och resultatens samhällsrelevans, genom att tydligt diskutera för vem och varför arbetet och dess resultat är intressanta i ett bredare perspektiv.

MHK används inte på detta moment.

Presentation, analys, argumentation

Förmåga att på engelska och/eller svenska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Förmåga att analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar

 

Målens innebörd för examensarbetet

Bedömningsgrund

Pre1

Förmåga att presentera arbetet skriftligt i en rapport som är tydlig vad gäller argumentation, struktur, språk och akademisk/teknisk formalia.

Rapporten: helhet

 

Pre2

Förmåga att presentera och diskutera arbetet muntligt

Muntlig presentation

Pre3

Förmåga att sätta sig in i andra arbeten och lösningar

Opposition på andra examensarbeten

 

Bedömningskriterier

Pre1: Skriftlig rapport

G

Rapporten är väldisponerad, med tydlig redovisning av arbete, resultat, och slutsatser, med klar analys och väl underbyggd argumentation. Struktur, språk och layout i rapporten följer teknisk/akademisk standard. Stavning, grammatik och formatering är på en god nivå. Resultat presenteras på ett strukturerat sätt och är tydligt illustrerade (figurer, tabeller, diagram etc).

MHK

Rapporten är som helhet mycket välskriven, med rapportstruktur, språkbehandling, formalia och vetenskaplig noggrannhet av hög kvalitet.

 

Pre2: Muntlig presentation

G

Presentationen är klar, tydlig, anpassad till åhörarna och håller sig inom uppsatt tidsgräns. Frågor och kommentarer från opponent och auditoriet besvaras väl.

MHK

Presentationen är dessutom engagerad, och sammanfattar arbetets bakgrund, metod och resultat med god presentationsteknik. Frågor från opponent och auditorium besvaras för att ge en fördjupad diskussion.

 

Pre3: Opposition

G

Skriftlig opposition: Oppositionsprotokollet är tydligt och fullständigt ifyllt.

Respondentens rapport har värderats kritiskt, med styrkor och eventuella svagheter identifierade. Relevanta och konstruktiva förbättringsförslag har givits.

Muntlig opposition: Frågor och kommentarer har möjliggjort för respondenten att förklara oklarheter och vidareutveckla resonemang i rapporten, genom att öppna upp för fördjupande svar.

Grupphandledning: Exjobbaren har konstruktivt medverkat i den skriftliga och muntliga återkopplingen på övriga gruppmedlemmars arbeten (t.ex. uppgiftsbeskrivning, specifikation, teoridel, rapportutkast). Bedömningsgrunden utgår i de undantagsfall då examensarbetet inte utförts med grupphandledning.

MHK

Den skriftliga oppositionen har dessutom givit sådana relevanta och realistiska förbättringsförslag att rapporten tydligt kan förbättras om de följs. Värderingen av rapporten är fördjupad och granskar arbetets metod, resultat och utvärdering på ett sätt som påvisar opponentens egen fördjupade kunskap inom huvudområdet.

Den muntliga oppositionen har ställt frågor som möjliggör en fördjupad, för auditoriet relevant, diskussion mellan opponenten och respondenten, som därigenom bidragit till att öka auditoriets förståelse för arbetet.

Grupphandledning: Exjobbarens återkoppling till övriga gruppmedlemmar har hållit mycket hög kvalitet i form av relevanta och realistiska förbättringsförslag som inneburit att minst ett annat arbete i gruppen avsevärt har eller hade kunnat förbättras om de följts. Bedömningsgrunden utgår i de undantagsfall då examensarbetet inte utförts med grupphandledning.

Administrator Olov Engwall created page 18 December 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 December 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.