Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD221X, DD225X, DD226X, DH224X, DM228X, DT220X: Betygskriterier

Vid slutlig betygsättning används dessa kriterier:

1 Rapportens innehåll
Har projektet ett intressant och icke-trivialt vetenskapligt eller ingenjörsmässigt innehåll?
Finns det en klar och tydlig problemformulering? 
Har val av metod beskrivits, motiverats och diskuterats på ett vetenskapligt och korrekt sätt? 
Finns det en omvärldsanalys som omfattar tidigare forskning, artiklar och annan relevant information?
2 Processen
Har specifikationen varit ett styrande dokument genom hela arbetet? 
Har avvikelser från den ursprungliga specifikationen meddelats handledare och examinator och även förts in i specifikationen? 
Finns tillfredställande förklaringar till avvikelser, framfört allt i tidsåtgång och resultat? 
Har exjobbaren hållit handledaren uppdaterad om vad som händer under projektets gång? 
Har exjobbaren visat prov på självständighet under projektet?
Har exjobbaren under arbetets gång på ett medvetet och konstruktivt sätt tagit till sig av handledarens och examinatorns kommentarer och råd? 
Har exjobbaren självständigt kunnat åstadkomma hög presentationskvalitet utan flera vändor med handledaren? 
Har eventuell kritik vid den muntliga presentationen lett till att rapporten förbättrats?
3a Skriftlig presentation
Beskriver rapporten projektet på ett rättvist och tydligt sätt? 
Fyller rapporten etablerade krav på form och innehåll samt gott språkbruk? 
Beskriver rapporten klart och tydligt de olika stegen i projektet? 
Innehåller rapporten projektets frågeställningar, metod, resultat och en kritisk reflektion?
3b Muntlig presentation och försvar
Har presentationen och den efterföljande diskussionen var klar, tydlig och anpassad för åhörarna?
Har presentationen varit väl förberedd och hållit sig inom givna tidsramar? 
Har auditoriets och opponentens frågor besvarats tillfredställande?
Opposition
Har exjobbaren fyllt i oppositionsprotokollet på ett tydligt och fullständigt sätt?
Har exjobbaren kritiskt granskat och värderat respondentens rapport, identifierat styrkor och eventuella svagheter, samt föreslagit hur rapporten kan vidareutvecklas?
Är den kritik som förs fram realistisk och konstruktiv?
Har oppositionen lett till en intressant och konstruktiv diskussion?

Varje fråga bedöms på skalan 1-3 och en viktad summa avgör slutbetyg. Innehåll har vikt 3, process har vikt 1.5 och opposition har vikt 0.5. Skriftlig presentation och muntlig presentation har vikter 1. Det viktade värdet på innehållet kan justeras med +1 eller -1. Alla moment måste vara godkända för att exjobbet ska godkännas. Poängsumman för ett godkänt exjobb är 6-22. 18p ger betyg A, 15p ger B, 12p ger C, 9p ger D och 6p ger E.