Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

För uppdragsgivare

För uppdragsgivare för exjobb vid CSC

Här finns information för dig som jobbar inom ett företag eller en organisation och känner att du har en uppgift som skulle kunna passa som uppgift för ett examensarbete.

Exjobbet, eller examensarbetet, ska vara "kronan på verket" på utbildningen där studenten integrerar kunskaper från olika kurser för att behandla ett relativt stort problem.

Alla exjobb vid KTH examineras av en skola/institution - i detta fall av Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC. Men för de flesta exjobb som examineras av CSC utförs själva uppgiften hos en extern uppdragsgivare. Det kan vara ett stort företag, ett litet företag, en organisation, en universitetsinstitution eller en myndighet. Uppdragsgivaren kan vara verksam i Stockholmstrakten, någon annanstans i Sverige eller utomlands.

Varför engagera en exjobbare?

Det finns flera fördelar med att engagera en exjobbare. Man får

  • in en person med färsk kunskap inom det område han/hon ska syssla med
  • in en person med nya, fräscha ögon
  • möjlighet att testa en person man eventuellt vill anställa
  • möjlighet att få något gjort i lägen där den egna personalen kanske inte räcker till
  • möjlighet att relativt billigt testa en idé
  • en naturlig kontakt med högskolan

Vad är en lämplig exjobbsuppgift?

Exjobbet ska behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. Blivande civilingenjörer gör individuella exjobb om 30 högskolepoäng (=20 veckors heltidsstudier) och där gäller att tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys av problemet. Lösningen på problemet ska vara intressant inte bara för uppdragsgivaren utan även för en bredare grupp. Rutinarbete, t.ex. programkodning, får inte dominera utan bara utgöra en liten del av exjobbet.

Ett exjobb resulterar sällan eller aldrig i en färdig produkt. Vanligt är däremot att exjobbaren utreder hur ett problem skulle kunna lösas och genomför några preliminära tester av den föreslagna lösningen.

Exjobbsuppgifter har väldigt olika karaktär vissa är mycket teoretiskt inriktade medan andra är rent praktiskt och/eller experimentellt inriktade. Vissa uppgifter går ut på att förfina kända metoder/algoritmer/teknik medan andra går ut på att utveckla nya metoder eller ny teknik.

Exjobbsuppgiften måste gå att avgränsa relativt väl så att det är möjligt att genomföra exjobbet på 20 veckor.

Studium av listorna över färdiga rapporter kan ge idéer om vad som kan vara lämpliga exjobbsuppgifter. Notera att alla exjobbsrapporter är offentlig handling och publiceras av KTH på internet i DiVA. Det finns ingen möjlighet till sekretess för hela eller delar av rapporten.

Annonsera exjobbsuppgiften

Det är upp till studenten själv att hitta uppgiften för sitt exjobb. Många studenter kontaktar därför tänkbara uppdragsgivare och hör sig för om det finns några lämpliga exjobbsuppgifter.
En uppdragsgivare kan själv annonsera ut tänkbara exjobbsuppgifter via egna webbsidor, KTHs exjobbsportal, arbetsmarknadsdagar och liknande, eller via studentsektionerna.

Exjobbsavtal

CSC, exjobbaren och uppdragsgivaren bör skriva ett exjobbsavtal. Utöver detta avtal brukar exjobbare och uppdragsgivare skriva ytterligare avtal som reglerar rätten till arbetet, återlämning av nycklar, ev. ekonomisk ersättning etc.

Exjobbsuppgiften är endast en del av själva exjobbet

Exjobbet ska ge träning i ett systematiskt och vetenskapligt arbetssätt. I exjobbet ingår därför litteraturstudier och författandet av en rapport som uppfyller grundläggande krav för en vetenskaplig rapport. I exjobbet ingår också närvaro vid vissa seminarier, en opposition och en muntlig presentation vid CSC. Arbetet med exjobbsuppgiften är således endast en del av själva exjobbet.


Det är viktigt att studenten uppmuntras att skriva på rapporten under arbetets gång och att han/hon sedan skriver färdigt rapporten direkt efter det att arbetet med själva uppgiften avslutats. Annars är det alltför lätt hänt att rapporten blir liggande och ju längre den blir liggande ju svårare blir det att färdigställa den.