Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Krav på vetenskaplighet

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2008) är vetenskaplig verksamhet eller forskning ”ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” vilket kan ske genom ”att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t ex dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat.”

En för våra ämnen kanske bättre definition av vetenskaplighet kan vara: ”framtagandet av ny kunskap och innovation med en metodik som säkerställer resultatens tillförlitlighet och relevans”. Vid forskning används vetenskaplig metodik. Gränsen mellan utredning, utveckling och forskning är emellertid inte skarp. Vissa krav på vetenskaplighet ställs dock på ett examensarbete.

  • Påståenden som inte är uppenbara ska styrkas. Detta kan ske genom att du för ett resonemang som är så ingående att slutsatserna lätt kan förstås. Du ska alltså motivera och argumentera. Du kan också referera till annan källa.
  • För fakta som du hämtat från någon källa måste det finnas en referens. Detta gäller även om du inte direkt refererar utan bara sammanfattar vad någon skrivit.
  • Försök att relatera det du gör till litteraturen och vetenskapliga kunskaper eller ståndpunkter.
  • Du måste noga skilja på dina egna och andras uppgifter.
  • Du måste noga skilja mellan fakta och tolkningar av fakta.
  • Du måste också noga ange vad du gjort själv och vad andra, t.ex. anställda hos uppdragsgivaren, gjort.
  • I rapporten måste du beskriva inte bara vad du kommit fram till utan även hur du gjort för att komma fram till det. Det är viktigt att du presenterar metodiken för sig, resultaten för sig och diskussionen av resultaten för sig.

På Codex webbsida (http://www.codex.vr.se/) hittar du etiska regler och riktlinjer för forskning. Forskningsetiken har växt fram bl.a. som en reaktion mot respektlös forskning med människor och mot oredlighet i forskning (fabricerade, förfalskade eller plagierade data/resultat). Den som gör t.ex. användarstudier bör läsa humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf