Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt och kontrakt med uppdragsgivaren

Avtal för exjobb vid CSC

Ett formellt avtal kan skrivas mellan CSC, uppdragsgivaren och exjobbaren. Där klargörs parternas skyldigheter.

Om uppdragsgivaren är ett externt företag/organisation eller CSC avgör exjobbaren om han/hon vill skriva avtalet. Avtalet utgör då en trygghet för exjobbaren. T.ex. godkänner uppdragsgivaren att rapporten blir offentlig. I de fall exjobbaren är sin egen uppdragsgivare SKA avtalet skrivas. Syftet med avtalet är då att klargöra för exjobbaren att han själv måste ansvara för att ta fram utrustning, arbetsplats samt praktisk hjälp och stöd.

Avtalet skrivs så snart exjobbet påbörjats. Avtalet finns på svenska och engelska.

Kontakt mellan CSC och uppdragsgivaren

Det är lämpligt och trevligt om din handledare vid CSC och din handledare hos uppdragsgivaren träffas i början av ditt arbete – om så är praktiskt möjligt. Uppdragsgivaren kan då bibringas en bättre förståelse för vilka krav som ställs på ett exjobb och handledaren vid CSC kan få en bättre förståelse för uppdragsgivarens problem. Om mötet sker hos uppdragsgivaren kan handledaren vid CSC också få en inblick i den miljö du ska arbeta i och den utrustning du ska arbeta med. Vid detta tillfälle är det lämpligt att skriva på exjobbsavtalet. Den noggranna specifikationen med tidsplanen kan också diskuteras och undertecknas vid detta möte.

Försök att hålla regelbundna möten med din handledare hos uppdragsgivaren. Samla ihop viktiga frågor till dessa möten. Försök också att skriva ned vad ni kommit överens om vid varje möte. Det kan vara lämpligt att du också skickar dessa informella protokoll till din handledare vid CSC.

Bevara din självständighet gentemot uppdragsgivare. Du måste inte vara positiv till allt du ålagts att göra och till alla förutsättningar och mål. Du behöver inte heller vara positiv till de verktyg du har tillgång till i arbetet.

Ekonomisk ersättning för ditt arbete hos en extern uppdragsgivare

Det förekommer att den som gör examensarbete hos en extern uppdragsgivare får ekonomisk ersätt- ning för sitt arbete. Skulle du bli erbjuden ersättning är detta en överenskommelse mellan dig och uppdragsgivaren, som CSC inte lägger sig i.

Du måste dock vara medveten om att det rör sig om ett examensarbete, som är en del av din utbildning och ska godkännas av CSC. Det är inte en anställning hos uppdragsgivaren.

Ditt examensarbete måste alltså uppfylla de krav CSC ställer på det, oberoende av om du får betalt från uppdragsgivaren. Det är vanligt att uppdragsgivaren gärna ser att exjobbaren arbetar vidare och t.ex. implementerar det han/hon kommit fram till.

Du bör dock i så fall definitivt först se till att få rapporten klar och exjobbet godkänt och först därefter åta dig ytterligare arbete med projektet. Erfarenheten visar att det annars är lätt hänt att rapporten blir liggande och ju längre tid det går från det att arbetet gjorts och tills rapporten färdigställs desto svårare blir det.