Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Checklista formalia

Den här checklistan har tillkommit för att du ska kunna kontrollera att din rapport uppfyller CSCs krav på språk och typografi. Den grundar sig på en lång erfarenhet av att granska exjobbsrapporter och en genomgång av en ca 20 cm hög bunt med exjobbsrapporter.

Gå igenom checklistan och bocka av vartefter du gör genomgången. Om det är någon punkt som du anser inte bör gälla för din rapport, så bockar du inte för den utan skriver en förklaring till varför du anser att punkten inte bör gälla.

Innehåll

Se checklistan för examensarbete.

Rapportens delar

Dessa delar finns med i nedan nämnd ordning och varje del börjar på en ny sida:

 1. Framsida och baksida enligt KTHs mall.

  • Om rapporten är skriven på engelska, välj engelska för omslaget.
  • Välj nivå och poäng. Välj 30hp.
  • Välj examen och område (eller vad som erbjuds). Generatorn ändras ibland.
  • Huvudtitel och eventuell undertitel (på samma språk som huvudtiteln)
  • Författare
  • Frivilligt: ladda upp en bild till omslaget
  • Välj skola där arbetet examinerades, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (eller motsvarande på engelska)
  • I TRITA-fältet, skriv "-EECS-EX". Administrativ personal kommer att lägga dit ett TRITA-nummer.
  • Tänk på att omslaget består av två sidor. Omslaget måste tas isär och placeras som första respektive sista sida i rapporten.
 2. Tom sida

  En tom sida bör placeras mellan första omslagssidan och försättsbladet så att försättsbladet hamnar på en högersida vid utskrift.
 3. Försättsblad med uppgifter om examensarbetet:

  • Arbetets titel på det språk rapporten är skriven, vanligen engelska 

  • Frivilligt: titel på det andra språket, vanligen svenska
  • Ditt namn, eventuellt din e-postadress på KTH

  • Frivilligt: Exjobbsämne och program

  • Handledares och examinators namn

  • Frivilligt: uppdragsgivare

  • Aktuellt datum

 4. Sammanfattningar på svenska och engelska

  Sammanfattningen på det språk rapporten är skriven på står först

  (om båda sammanfattningarna får plats på en sida är det trevligt att låta dem stå på samma sida)

  Sammanfattningen går att läsa fristående från rapporten; den saknar referenser och bilder.

 5. Förord (frivilligt)

 6. Innehållsförteckning

  • Sammanfattning, abstract etc. (dvs. det som står före innehållsförteckningen) finns inte med i innehållsförteckningen.

  • Litteraturlistan finns med i innehållsförteckningen.

  • Innehållsförteckningen har snygga, raka indrag.

  • Hela ord skrivna i versaler används inte alls eller bara i liten utsträckning i innehållsförteckningen (versaler är mer svårlästa).

  • Fetstil används måttligt.

  • Understrykning används inte.
 7. Kapitlen i rapporten

  • Ofta är det trevligt om varje kapitel och varje avsnitt inleds med en kort text som berättar vad kapitlet/avsnittet innehåller och motiverar varför det finns med. Finns det en underrubrik på en viss nivå i ett avsnitt, så bör det normalt finnas minst två (annars haltar trädstrukturen i dokumentet).

  • Rapporten är logiskt uppbyggd så att läsaren på ett naturligt och logiskt sätt förs in i ditt problem, den teoretiska bakgrunden, dina metoder, din tillämpning av metoderna, dina resultat och dina slutsatser.
 8. Litteraturlista

  Efter sista kapitlet men före eventuella bilagor finns en litteraturlista. För denna gäller följande:

  • Litteraturlistan innehåller alla verk du refererar till och inga andra (andra verk som du tror är nyttiga för läsaren kan du sätta i en särskild lista).

  • Litteraturlistan är enhetligt uppställd enligt en vedertagen norm för tekniskt-vetenskapliga rapporter och innehåller så mycket information att läsaren förstår vad varje verk är för typ av verk och kan hitta det.
 9. Eventuella bilagor

  Sådant som inte är nödvändigt att läsa men som kan vara intressant för den som djupare vill penetrera vad du gjort finns i bilagor.

  • Bilagorna finns sist i rapporten – alltså efter litteraturlistan.

  • Bilagorna är numrerade (Bilaga 1, Bilaga 2 etc. eller Bilaga A, Bilaga B etc.).

  • Bilagorna är sidnumrerade. Varje bilaga kan vara sidnumrerad för sig, alternativt kan sidnumreringen direkt följa på själva rapporten (om rapportens sista sida har nummer 44, så får första bilagans första sida nummer 45).

  • Varje bilaga börjar på ny sida.

Allmänt

De inledande sidorna (t.o.m. innehållsförteckningen) är onumrerade och första kapitlet börjar på sidan 1. Rapporten saknar tomma sidor. Sidnumren är centrerade.

Kontrollera att följande formella krav är uppfyllda:

 • Rapporten är skriven på korrekt (formell, inte talspråk) svenska eller engelska.

 • Rapporten är noga korrekturläst. Antalet skrivfel och stavfel är mycket lågt. Observera att det inte räcker att köra stavningskontrollen.

 • Rapporten följer gängse normer för en teknisk-vetenskaplig rapport.

 • Om uppdragsgivaren inte motsätter sig det, bör det framgå vem som varit uppdragsgivare och vem som varit handledare hos uppdragsgivaren. 

Om det förekommer namn i rapporten, så har du inhämtat personernas tillstånd att publicera namnen. CSC-handledares och examinators tillstånd behöver du inte inhämta, inte heller tillstånd från de personer du nämner i litteraturlistan.

Typografi

Rapporten har en genomtänkt och traditionell typografisk utformning.

Sidan

 • Marginalerna upptill och nedtill är ca 25 mm.

Du väljer själv om du vill skriva i enspalt eller tvåspalt. Du kan också välja att skriva vissa avsnitt i enspalt och andra i tvåspalt, men då bör växlingarna göras snyggt och där det uppenbart är lämpligt.

Väljer du enspalt så kontrollera följande:

 • Sidomarginalerna är så stora att raderna blir måttligt långa. Längre rader än ca 80 tecken ska undvikas.

 • Vänster- och högermarginaler kan vara lika stora. Den ena (vilken som) kan också vara större.

Väljer du tvåspalt så kontrollera följande:

 • Sidomarginalerna är ca 25 mm.

 • Avståndet mellan spalterna är så stort att man inte av misstag läser rakt över.

 • Kapitlets titel är skriven i enspalt (gärna på ny sida).

 • Det finns en tydlig markering före kapitelrubriker och eventuella andra delar som är skrivna i enspalt så att läsaren inte av misstag läser i fel kolumn.

Radavstånd

Du väljer själv radavstånd, men det ska vara väl anpassat till texten. Radavståndet kan vara större i en rapport med ett matematiskt innehåll med mycket formler, index etc.

 • Radavståndet är så stort att det blir ett tydligt avstånd mellan nedåtstaplar på en rad och uppåtstaplar på raden nedanför. Radavståndet är dock inte så stort att rapporten ser gles ut.

 • Radavståndet är konstant inom brödtexten (det får inte bli större där det förekommer index eller liknande).

Avstavning

Du väljer själv om du vill ha rak eller taggig högerkant.

 • Rapporten är avstavad och alla avstavningar är korrekturlästa. Använder du rak högerkant eller tvåspalt är den hårt avstavad (avstavad i stort sett överallt där det går). Använder du taggig högerkant är den försiktigt avstavad (mellan delarna i sammansatta ord) så att påtagligt korta rader undviks. Använder du tvåspalt måste du alltså avstava hårdare än om du använder enspalt. 

Siddelning

Inga siddelningar förekommer på följande ställen:

 • Direkt efter rubrik eller i en rubrik

 • Mellan bild och bildtext eller tabell och tabelltext

 • I en bild eller en tabell

Sidfot och sidhuvud

Sidhuvud och sidfot utformar du själv. Kontrollera dock följande:

 • Sidnummer står centrerat i sidfoten eller sidhuvudet.
 • Kapitelrubrik, rapporttitel eller författarnamn kan stå i sidhuvudet. Sidnummer står då i sidfoten. Sidhuvudet är dock inte mer än två rader. En tunn linje kan läggas i sidhuvudets nederkant för att avskilja det från texten.

 • Uppdragsgivarens logotyp eller annan för uppdragsgivaren intern information finns inte i sidhuvudet.

 • Datum och versionsnummer finns inte i sidfot eller sidhuvud (kan vara bra i arbetsversioner men ska inte med i slutversion).

Rubriker

Du väljer själv om du vill numrera rubrikerna eller inte. Rubrikerna på lägsta nivån behöver inte numreras även om rubriker på högre nivåer är numrerade. Om du numrerar rubrikerna, så ska numret inte följas av en punkt.

 • Antalet rubriknivåer överstiger helst inte fyra och definitivt inte fem.

 • Rubriker på högre nivå är mer framträdande än rubriker på lägre nivå. Avstånden före (och eventuellt efter) är också större för rubriker på högre nivå.

 • Varje rubriknivå har ett eget och konsekvent utseende som tydligt avviker från andra rubriknivåers. Observera att avstånden före och efter rubriker också ska vara konsekventa.

 • Rubriker på lägsta nivå kan vara kursiva, rubriker på högre nivå ska inte vara det.

 • Avståndet före varje rubrik är större än avståndet efter. (Rubriken hör ju till det som följer efter den.)

 • Rubriker som är för långa för att få plats på en rad är helst raddelade så att det blir en snygg balans mellan raderna. Helst ska man alltså inte låta allt som får plats på första raden stå där.

Stycken

Du väljer själv om du vill markera nytt stycke med större radavstånd eller indrag.

 • Nytt stycke är markerat på ett konsekvent sätt genom hela rapporten.

 • Om nytt stycke markeras med avstånd, så är avståndet ungefär lika med eller något mindre än radavståndet (avståndet mellan baslinjerna som bokstäverna står på).

 • Om nytt stycke markeras med indrag så är indraget ungefär lika med radavståndet. Indrag bör helst inte göras efter rubrik, bilder och annat som gör det uppenbart att det är ett nytt stycke.

Punktlistor

Uppräkningar blir ofta tydligare om de skrivs i form av en punktlista, som kan vara numrerad eller onumrerad.

 • Alla listor är skrivna med samma typografiska form med hängande indrag (andra och följande rader är indragna lika mycket som första radens text).

Markering

Text som betyder något speciellt (t.ex. namn på knappar, funktioner eller liknande) eller är speciellt viktig kan markeras.

 • Om kursiv stil, fetstil och avvikande teckensnitt använts för att markera t.ex. menyalternativ, så är det gjort på ett konsekvent sätt.

 • Understrykning används inte.

Tecken

Du bör naturligtvis lära dig reglerna för användning av skiljetecken på det språk du skriver. Vissa fel är dock vanligare än andra. Kontrollera därför särskilt:

 • Skilj på citationstecken (”...” eller på engelska ‘‘ ... ”) och tecken för tum och fot (" och ').

 • Uppräkningar föregås av kolon (inte semikolon).

 • Det finns inga bindestreck där det borde vara tankstreck.

 • Fast mellanslag används så att det inte kan bli raddelning mellan t.ex. mätetal och måttenhet, i tal eller i en förkortning.

 • Två tal följer inte direkt på varandra. (Ex. på fel: ”256 32 bit words”)

Källhänvisningar

När du påstår något som grundar sig på något du läst (eller hört) ska du hänvisa till källan. Källan är vanligen en bok eller en artikel men kan också vara t.ex. en intervju. Kontrollera att:

 • Det finns källhänvisningar överallt där det bör göra det.

 • Alla källhänvisningar är skrivna på ett och samma vedertagna sätt, t.ex. (Johansson, 2001)

  eller [7].

 • Det inte finns någon källhänvisning i någon rubrik

Texten är din egen

 • All text har skrivits av dig själv med följande undantag: text inom citationstecken, titel etc. på verken i litteraturlistan, samt eventuellt något avsnitt som är gemensamt med en annan exjobbares och där du tydligt angivit att så är fallet.

Illustrationer och Bilder

Bilder ska göras med omsorg så att de blir tydliga och underlättar för läsaren att förstå texten. Kontrollera följande:

 • Alla bilder är numrerade och har en bildtext, som står nedanför bilden. Numreringen kan vara genomgående för hela rapporten eller börja på nytt för varje kapitel.

 • Numreringen stämmer.

 • Bildtexterna har en konsekvent typografisk form som avviker från brödtextens. Konventionen är att göra den kursiv.

 • Till varje bild finns en referens i texten (se figur 12) så att läsaren vet när det är dags att titta på bilden och vad författaren vill säga med bilden.

 • Alla bilder är placerade i rimlig närhet till referensen till bilden (finns det flera referenser till samma bild kan det naturligtvis bli långt bort).

 • Avstånd mellan bild och bildtext, mellan brödtexten ovanför bilden och bilden och mellan bildtexten och brödtexten nedanför är rimliga och konsekventa. Det finns inga omotiverade tomma ytor (t.ex. före och efter bilder).

 • Ingen bild är placerad direkt efter en rubrik. (det finns alltså alltid en text mellan rubriken och bilden).

 • Alla bilder är begripliga i gråskala. (Hänvisa inte till den röda pilen eller liknande) Undantag måste här göras för bilder som illustrerar färgförändringar.

 • Alla bilder är skarpa vid utskrift på papper.

 • Bildpunkterna syns inte vid utskrift på papper (undantag: skärmdumpar).

 • Eventuella bakgrundsfärger är ljusa och blir enfärgade snarare än prickiga vid utskrift på papper.

 • För bilder som du inte har gjort själv utan tagit någonstans bör du inhämta tillstånd från den som har rätt till bilden. Det finns då en referens till källan i bildtexten och en angivelse att du fått tillstånd att använda bilden. Ett minimikrav är dock att du ger en referens till källan.

 • Om det förekommer identifierbara personer på en bild, så har du inhämtat personernas tillstånd att publicera bilden.

 • Alla beteckningar i figuren överensstämmer med den terminologi du använder i texten.

Diagram

Diagram är en typ av bild, vilket gör att det som gäller för bilder gäller även för diagram. Därutöver gäller:

 • Alla diagram illustrerar tydligt det de är avsedda att illustrera.

 • Text som finns i diagram och på axlar är så stor att den går att läsa.

 • Linjer i linjediagram går tydligt att se; finns det flera linjer och det är väsentligt att kunna särskilja dem så går det lätt.

 • För diagram som ska gå att avläsa, så finns det tydliga axelgraderingar.

 • Diagram över tvådimensionella data är tvådimensionella.

Tabeller

 • Alla tabeller är numrerade i en egen nummerserie och har en tabelltext som helst står ovanför tabellen.

 • Alla tabelltexter har samma typografiska form och denna överensstämmer med bildtexternas form.

 • Tabellerna innehåller linjer endast där det behövs för att avskilja olika typer av data (t.ex. avskilja kolumnrubriker från kolumndata). Det finns alltså inte något omfattande rutnät i tabellen.

 •  I kolumner med siffervärden som ska jämföras står entalssiffrorna rakt under varandra för att underlätta jämförelsen.

 • Om det är samma måttenhet på alla värden i kolumnen så står måttenheten i kolumnrubriken.

 • Innehållet i en kolumn står ungefärligt centrerat under kolumnrubriken.

 • Bredden på tabell och kolumn är anpassad till innehållet och inte till sidans bredd.

Formler

Om du har formler i rapporten, kontrollera följande:

 • Formlerna är skrivna enligt vedertagna matematiska konventioner.

 • Om formlerna är numrerade, så står numret inom parentes i högerkanten på matematiskt vedertaget sätt.

Språkligt

Att skriva en lista över samtliga språkliga fel som kan förekomma i en exjobbsrapport är naturligtvis omöjligt. Här följer dock en lista med punkter som många exjobbare bryter mot och som du därför speciellt ska kontrollera:

 • Hela texten har ungefär samma formella nivå och denna är anpassad till rapportens innehåll. Avsnitt där det är naturligt att uttrycka personliga åsikter, som förord och konsekvenser, kan dock vara mer informella. (En rapport som beskriver utveckling av nya krypteringsalgoritmer och är full av satser, bevis, lemman och formler bör vara mer formell än en rapport som beskriver en användarstudie av en mötesplats på nätet.)

 • Använder du ”vi” eller "man" framgår det alltid vilka vi och man är.

 • Växlingar mellan jag-, du-, man- och vi-form och passivkontruktioner förekommer inte eller är sällsynta och naturliga.

 • Texten saknar långa och krångliga meningar. Meningar bör normalt inte vara mer än 30 ord långa.

 • Texten saknar krångliga passivformer. Om du använder passiv måste det vara uppenbart vem det är som gör något.

 • Tempus i rapporten är korrekt och konsekvent (Särskilt i avsnitt om mål är det vanligt att futurum dyker upp fast avsnittet beskriver något som är gjort).

 • Alla punkter i en lista har samma språkliga form. (Ex. på fel: ”... en genomgång av varför samarbetssystem ofta misslyckas, organisatoriskt minne och workflow.”)

 • Alla listor föregås av en text som talar om vad det är du räknar upp i listan.

 • Alla syftningar stämmer. (Ex. på fel: ”... användaren ... de ...”.)

 • Det finns inga syftningar till rubriken (Ex. på fel: ”Tänka-högt-metoden Den här metoden...”)

 • Varje mening inleds med vanligt ord med versal (Ex. på rätt: ”År 2003 ...”).

 • Meningens subjekt kan verkligen göra vad predikatet anger. (Ex. på fel: ”Rapporten utreder”

  eller ”programmeringen undersöker”.)

 • Samma term används konsekvent för samma sak. (Ex. Om du skriver om en apparat med ett litet fönster där det går att visa siffror och du bestämmer dig för att kalla det sifferfönstret, så ska det kallas så överallt.)

 • Samma begrepp skrivs likadant överallt och liknande begrepp skrivs på ett konsekvent sätt. (Ex. Har du bestämt dig för att Java ska skrivas med versal, så ska det vara så överallt.)

 • Alla begrepp och förkortningar som inte är uppenbara för läsaren förklaras första gången de används. Dröjer det sedan länge innan de används igen, så finns det en ny förklaring (eftersom läsaren sannolikt glömt).

 • Förkortningar används endast om de underlättar för läsaren. Tänk på att läsaren sannolikt inte är lika insatt som du i den terminologi du vant dig vid under exjobbet.

 • Exakt är inte komparerat. (Om något är exakt så är det så. Däremot kan föremål tillverkas med olika hög precision.).

 • Ordet data används i pluralform. (Det brukar anses att det handlar om flera värden och därför bör det vara plural.)

 • Tal är skrivna i enlighet med gällande regler, se t.ex. avsnittet om skrivregler.

 • Eventuella tidsangivelser är absoluta och inte relativa. (Ex. ”hösten 2002” och inte ”förra hösten”) 

Svenska

Det finns naturligtvis vissa regler som beror av vilket språk man skriver på också. Här följer några:

 • Alla meningar är fullständiga med subjekt och predikat. Inledningen: Detta för att... ger vanligen ingen mening.

 • Finns det ett dels, så finns det ett andra dels.

 • Talspråk som jobbar, väldigt, saker, medans, sa förekommer inte.

 • Sammansatta ord är sammanskrivna. Ex. användargränssnitt. Om ena delen känns främmande sätter man lämpligen bindestreck mellan delarna: HTML-kod, RL-algoritmer, Monte Carlo- metoden.

 • Ordet teknik används normalt som översättning av det engelska technology.

 • Svenska ord används inte i engelsk betydelse. ( Ex. Familjär betyder olika saker på svenska och engelska.; addera är normalt en matematisk operation medan lägga till används för att t.ex. lägga till ytterligare en knapp i ett gränssnitt).

 • Svenska termer används när det finns sådana, t.ex. återkoppling (ej feedback), mångfald (inte diversitet).

 • Termer rekommenderade i datatermgruppens ordlista används,

 • Ordet användning används istället för användande.

 • Ordet begränsad används bara i betydelsen ej oändlig (Begränsad är i teknisk text en matematisk term vars motsats är oändlig. Att minne är begränsat är därför självklart.)

 • Inga ”att” är glömda. (Ex. på fel: ”... har man valt försöka ...”)

 • Onödiga "så" är borttagna.

Engelska

För engelska gäller naturligtvis en hel mängd språkregler. Kontrollera särskilt följande:

 • Alla meningar är fullständiga med subjekt och predikat. (Ex. på fel: ”All in an effort to keep the frame rate as high as possible.”)

 • Subjekt och predikat överensstämmer. (Ex. på fel: ”most games does not run”)

 • Apostrofen finns med i alla s-former för genitiv. (Ex. på rätt: ”user’s needs”, ”Bayes’

  theorem”.)

 • Talspråk som a lot, hard (utom som fackterm inom teoretisk datalogi), cool, huge, ok, bunch of förekommer inte.

 • Det finns inga sammandragningar av typen it’ s och doesn’ t.

 • Ord som låter ungefär lika är korrekt använda och stavade. (Ex: Skilj på ”to” och ”too”,

  ”where” och ”were”, ”there” och ”their”.)

 • Obestämda och bestämda artiklar förekommer överallt där det ska vara sådana. Substantiv utan ändelse eller artikel är inte så vanliga.

 • Eftersom ”al.” är en förkortning så följs det av en punkt i referenser som ”Dix et al. (1998)”. (Et är däremot inte någon förkortning.)

 • Versaler i rubriker används på ett konsekvent sätt (välj själv om du vill ha alla viktiga ord med versal, men var konsekvent).

 • Rapporten är skriven antingen på brittisk eller på amerikansk engelska (inte ibland det ena ibland det andra).

 • Datum är skrivna på ett otvetydigt sätt. (Amerikaner brukar vända på dag och månad.)

TeX

Latex har viss automatik, som kan ställa problem. Lösningen är ofta att åsidosätta automatiken. Kontrollera följande:

 • Inga rader sticker ut i högermarginalen.

 • Alla bilder som står överst på sidan står verkligen överst (ibland centrerar Latex bilderna  i höjdled).

 • Varje bild finns i rimlig närhet av referensen till bilden.

Avstånden runt rubriker stämmer (ibland fyller Latex ut så att det blir påtagligt olika avstånd kring rubriker på samma nivå vilket försvårar läsningen).

Word

Använder man Word gäller det att skapa en bra och fullständig uppsättning formatmallar och att göra inställningarna så att man inte drabbas av diverse överraskningar som Word hittar på själv. Kontrollera följande:

 • Automatkorrigeringen spökar inte. (Ex. på fel: ”Modellerna behandlas I kapitel ...”.)

 • Adresser till webbsidor, URLer, är inte understrukna. 

Administrator Olov Engwall created page 27 August 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.