Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad är ett examensarbete?

Exjobbet är inte bara en viktig del av utbildningen. Många studenter tycker att det är den del som är intressantast och mest givande, men också den del som ställer de största kraven och erbjuder de största utmaningarna. Det är den största kursen på KTH.

Exjobbet går ut på att göra en utredning/analys av ett relativt stort problem. Det är ett problem från verkligheten och det är en uppgift där det krävs att studenten kan integrera kunskaper från många olika kurser och dessutom skaffa sig ny kunskap.

Studenten ska ha ett vetenskapligt angreppssätt. Det innebär bl.a. att han/hon innan arbetet påbörjas läser in sig på området, väljer ut en lämplig metod för problemet och kan argumentera för vald metod, samt utvärderar arbetet kritiskt. En slutförd kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik är obligatorisk innan examensarbetet inleds.

Exjobbet ska behandla ett intressant problem inom ämnesområdet. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys av problemet. Lösningen på problemet ska vara intressant för en bredare grupp och inte bara för uppdragsgivaren.

Exjobbet är en del av utbildningen och examineras av CSC. Det innebär också att rapporten är offentlig. Exjobbet är ett självständigt arbete med en individuellt författad rapport. Två personer kan dock arbeta med näraliggande problem, men ska göra var sitt arbete och skriva var sin rapport.

Exjobbet görs normalt inom den specialisering studenten valt. Det kan dock göras utanför den valda specialiseringen, förutsatt att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna utföra arbetet väl. Exjobbet är en fördjupning av utbildningen – inte en breddning.

Uppgiften för exjobbet kan fås från något av CSCs forskningslabb eller från en extern uppdragsgivare. Studenten ska ha en handledare och en examinator vid CSC och de ska vara olika personer. I förekommande  fall har man även en handledare hos den externa uppdragsgivaren.

Innan examensarbetet påbörjas ska uppgiften godkännas av examinator och handledare vid CSC samt registreras hos exjobbskoordinatorn för aktuellt exjobbsämne. Du behöver alltså tidigt en skriftlig beskrivning av exjobbsuppgiften.

Examensarbetets innehåll

Sammanfattningsvis består examensarbetet av att exjobbaren ska göra

  • en noggrann specifikation och tidsplan för exjobbet – en projektplan
  • en inläsningsdel som definieras individuellt för varje exjobb med litteratur som är direkt relevant för examensarbetet och till åtminstone viss del utgörs av vetenskapliga artiklar
  • ett kvalificerat utrednings/analysarbete
  • en välskriven rapport på svenska eller engelska där problemet introduceras, olika lösningsmetoder diskuteras, den valda lösningsmetoden presenteras, lösning och resultat beskrivs och resultaten analyseras
  • en muntlig presentation av arbetet
  • en opposition på en annan students exjobb