Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Specifikation med tidsplan

Du ska göra en skriftlig specifikation av de moment som ska göras och en tidsplan över när de ska göras. 

Specifikationen ska godkännas av handledare och examinator innan förstudien påbörjas. För externa exjobb ska uppdragsgivaren till CSC-handledaren bekräfta att de läst specifikationen och är överens om att den beskriver planeringen för exjobbet (*).

Specifikationen bör lämnas in senast c:a två veckor efter det att exjobbet påbörjats.

Specifikation

Specifikationen ska innehålla:

(tonvikten ska läggas på fetmarkerade punkter)

FORMALIA:

 • Preliminär titel, som anger vad exjobbet kommer att handla om.
 • Exjobbarens namn och e-post-adress
 • Namn på handledare vid CSC
 • uppdragsgivare samt namn på handledare hos uppdragsgivaren
 • aktuellt datum

BAKGRUND & MÅL

 • Beskrivning av området som exjobbet utförs inom (t.ex. koppling till forskning/utveckling, state-of-the-art, vetenskapligt och/eller samhälleligt intresse).
 • Uppdragsgivarens intresse. Bakgrunden till att den specifika uppgiften ska utföras.
 • Mål. Vad är önskat resultat (från uppdragsgivarens sida, och ur exjobbets perspektiv)

VETENSKAPLIG FRÅGA & METOD:

 • Den FRÅGA som ska undersökas. Formulerad som en explicit och utvärderingsbar fråga.
 • Specificerad problemdefinition (t.ex. vad innebär uppgiften och vilka är utmaningarna med den?)
 • Undersökningsmetod. Preliminär beskrivning av t.ex. algoritmer som kommer att testas, data som kommer att användas.
 • Förväntat vetenskapligt resultat. På vilket sätt är arbetet vetenskapligt relevant och vilken är hypotesen som testas? Hur testas denna hypotes?

UTVÄRDERING & NYHETSVÄRDE

 • Utvärdering. Hur avgörs om målet med examensarbetet uppfyllts och om frågan besvarats tillräckligt? Preliminär redogörelse för utvärderingssätt och -mått och -data.
 • Arbetets innovation/nyhetsvärde. Varför kommer någon att vilja läsa det färdiga arbetet? Och vilka är dessa någon? 

FÖRSTUDIE 

 • Beskrivning av litteraturstudierna. Vilket områden kommer litteraturstudien att inrikta sig på? Hur ska nödvändig kunskap om bakgrund och state-of-the-art inhämtas? Vilka preliminärt viktiga referenser har identifierats?

FÖRUTSÄTTNINGAR & TIDSPLAN

 • Lista över de resurser som förväntas behövas för att lösa problemet (såvida det inte i exjobbet ingår att utreda vilken utrustning som ska användas). Det kan vara teknisk utrustning men även försöks- eller intervjupersoner.
 • klara avgränsningar av vad som ska göras (så att det framgår vad som inte ingår i exjobbet)
 • Samverkan med uppdragsgivare (extern handledare). Beskriv på vilket sätt uppdragsgivaren kommer att vara involverad i projektet och vad den externa handledaren åtagit sig (t.ex. vad gäller diskussion, implementation, rapportläsning).
 • Tidsplan som visar inte bara i vilken ordning olika moment ska utföras utan även momentens omfattning och när de ska utföras (kalenderveckonummer eller datum). Tidsplanen bör innehålla tydliga delmål.

Tidsplan

I tidsplanen ska du ta hänsyn till vilka veckor du kan avsätta på heltid till examensarbetet och vilka perioder du helt eller delvis ägnar dig åt annat. Påpekas bör också att för examensarbeten som görs hos en extern uppdragsgivare kan handledaren där kräva arbetsinsatser som handledaren vid CSC inte bedömer tillhöra examensarbetet. Likaså kan CSC kräva vissa saker för att arbetet ska kunna godkännas som examensarbete fast uppdragsgivaren inte anser att dessa saker är väsentliga. Det är det arbete CSC anser vara arbete med exjobbet som ska motsvara 30 hp.

Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid till rapportskrivning. Sådant tenderar att ta längre tid än man tror.

(*) För externa exjobb bör du, när så är praktiskt möjligt, ordna ett möte där handledaren hos uppdragsgivaren, handledaren vid CSC, eventuellt examinator och naturligtvis du själv deltar för att fastslå att man är överens om specifikationen. Är inte ett möte möjligt bör uppdragsgivaren bekräfta (t.ex. via e-post till handledaren) att specifikationen överensstämmer med uppdragsgivarens mål och planering för arbetet. 

Omständigheter kan göra att du måste göra avvikelser från specifikationen/tidsplanen. Sådana avvikelser är inte alls ovanliga eller märkliga. Men du måste diskutera eventuella avvikelser med handledaren vid CSC och få dem godkända av honom/henne.

Administrator Kris Granholm created page 19 March 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
commented 16 February 2015

Jag är precis klar med min specifikation och ska skicka in den. Men ser nu att instruktionerna här har ändrats en del den 12/2. Hoppas det är okej att man följt de instruktioner som stod har fram tills dess.

Mvh Elvis

Administrator commented 16 February 2015

Ja, det är fullt OK att lämna in specifikationen enligt tidigare instruktion. Det var jag som ändrade instruktionerna i slutet av förra veckan för att hjälpa er studenter att veta vad som är viktigt i specifikationen. Ingen ska behöva göra om något p.g.a. det.

commented 16 February 2015

In brief: I don't understand why there's two different pages for English and Swedish and not the same one accurately translated.

Detailed: The English version of this page shows the same Swedish text of the Swedish version (flag top-right corner). For English I have to access the link "Degree Project" at the bottom of the menu, and then follow a different structure and content.

commented 16 February 2015

Okej. Tack för det snabba svaret!

Administrator commented 17 February 2015

Answer to Andrea:

We are aware of the problem with different pages in Swedish and English and we are working on it. The reason is that the Swedish pages have been and are being significantly updated and improved and we have hesitated to make a major translation effort of the English pages before we have a stable Swedish version. We are however currently trying to patch the most apparent holes in the English version.

commented 17 February 2015

Thank you for the explanation Olov!

commented 8 March 2016

Min handledare bad mig även lägga till examinatorns namn.

commented 9 March 2016

Will this be made available in English?

commented 9 March 2016

https://www.kth.se/social/group/examensarbete-vid-cs/page/specification-with-timetable/