Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Allmänt om examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, men en del av denna tentamen kan man klara av under kursens gång genom kontrollskrivningar och seminarier. 

Vid all examination tillämpas KTH:s regler för tentamensskrivningar som finns att läsa i KTH:s regelverk. Alla som deltar i examinationen är skyldiga att sätta sig in i regelverket.

Bedömningskriterier

Följande bedömningskriterier används vid samtliga kontrollskrivningar och tentamina, samt som återkoppling vid seminarierna:

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

  • Om lösningen helt saknar förklarande text, eller motsvarande förklaring i form av logiska symboler, till beräkningar och formler ges högst två poäng. Detta markeras vid bedömningen med "FTS" (Förklarande text saknas). 
  • Om lösningen har förklarande text men inte tillräckligt för att det ska gå att förstå alla steg ges högst tre poäng sammanlagt på uppgiften. Detta markeras med "FLFT" (För lite förklarande text). 
  • Mindre räknefel ger i allmänhet inte avdrag om de inte ändrar uppgiftens karaktär eller leder till orimligheter som borde ha upptäckts.