Seminarier

Denna sida gäller inte efter 2017

Se Canvas

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem, som finns på sidan Seminarieuppgifter. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. Godkänt seminarium ger bonuspoäng till tentamen.

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen.  Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. För tider och salar se Seminarier för omregistrerade.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa ett antal seminarieuppgifter. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem. Det är INTE tillåtet att plagiera andras lösningar. 

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt. Denna variant förekommer vid seminarium nummer 1, 3 och 5. 

Kontroll 2: Skriftligt prov

Kontrollen består av ett skriftligt prov. Under första halvtimmen löser studenten en uppgift, som är en variant av någon av de rekommenderade uppgifterna i boken som är markerade med fetstil i listan på bladet med seminarieuppgifter. Denna uppgift lämnas sedan in till assistenten för granskning. Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar huruvida kontrollen blir godkänd eller inte. Denna kontroll förekommer i seminarium nummer 2, 4 och 6.

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en bonuspoäng till tentamen.  Maximalt kan man få 6 sådana bonuspoäng. Från del A på tentamen kan man maximalt, inklusive bonuspoängen, få 12 poäng. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A-uppgifter, erhåller man 12 poäng på del A.

Bonuspoängens giltighet

Bonuspoängen är giltiga under hela läsåret fram till och med tentamen i augustiperioden. 

Uppföljning

Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa studenter med problem.

Teacher Mats Boij created page 25 October 2016

commented 21 December 2016

Märkte att mitt sista eventuella bonuspoäng, liksom andras, inte rapporterats in ännu. Kommer det innan jul?

commented 19 January 2017

Jag har inte fått någon placering på min resultatsida, men jag kommer från ett annat program. Är det de öppna seminarietillfällen som gäller för såna som mig?

Teacher commented 19 January 2017

Om du är förstagångsregistrerad (FFG) på kursen kommer du bli tilldelad en seminariegrupp i den kursomgång du är registrerad på. 

commented 19 January 2017

Tack Mats, jag är förstagångsregistrerad men det är inte så långt kvar, böjade bli orolig, men det löser sig nog! 

commented 19 January 2017

Hej, jag är förstagångsregistrerad och länken under Placering och tider går till en sida som säger att informationen dyker upp snart. Finns informationen någon annanstans?

Teacher commented 20 January 2017

Vi har beställt ytterligare en seminariegrupp till kursomgången för maskin och data. Så fort salsbokningen gått igenom för den gruppen kommer indelningen i seminariegrupper göras och läggas upp för alla som läser SF1626 under period 3 och 3-4. Det beräknas ske senare idag.

One user removed his/her comment
Teacher commented 21 January 2017

Allt som är läsbart godtas. 

Assistant commented 22 January 2017

Och till alla mina vuxna studenter, det är så här man böjer (deklinerar) ordet "seminarium":

2017-01-22_011140.png

Som förled i sammansättningar används "seminarie-", till exempel

seminarieuppgift
seminarieledare
seminarieläskedryckskonsumtion.

commented 3 August 2017

Hej,
En fråga angående bonuspoängens giltighet. Jag tolkar det som att en som skriver ordinarie tenta i P1 har P2, P3, P4 och augustitentan som giltiga bonuspoängstentor. Medan en som skriver ordinarie i P4 bara har augustitentan. 

Stämmer detta, och finns det några speciella skäl i så fall?

Teacher commented 3 August 2017

Ja detta stämmer. 

Feedback News