Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem, som finns på sidan Seminarieuppgifter. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet. Godkänt seminarium ger bonuspoäng till tentamen.

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen.  Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. För tider och salar se Seminarier för omregistrerade.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov, se nedan. Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Kontroll 1: Inlämning

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa ett antal seminarieuppgifter. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och födelsedatum på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar och kunna redogöra för dem. Det är INTE tillåtet att plagiera andras lösningar. 

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt. Denna variant förekommer vid seminarium nummer 1, 3 och 5. 

Kontroll 2: Skriftligt prov

Kontrollen består av ett skriftligt prov med självrättning. Under första halvtimmen löser studenten en uppgift, som är en variant av någon av seminarieuppgifterna eller någon av de rekommenderade uppgifterna i boken. Denna uppgift blir sedan självrättad/kamraträttad, och lämnas slutligen in för granskning. Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar huruvida kontrollen blir godkänd eller inte. Denna kontroll förekommer i seminarium nummer 2, 4 och 6.

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en bonuspoäng till tentamen.  Maximalt kan man få 6 sådana bonuspoäng. Från del A på tentamen kan man maximalt, inklusive bonuspoängen, få 12 poäng. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A-uppgifter, erhåller man 12 poäng på del A.

Bonuspoängens giltighet

Bonuspoängen är giltiga under hela läsåret fram till och med tentamen i augustiperioden. 

Uppföljning

Eftersom det har visat sig att aktivt deltagande i seminarierna korrelerar med goda studieresultat har vi kommit överens med programledningarna om att vi informerar studievägledningarna om resultaten på seminarierna. Detta för att de på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa studenter med problem.

Teacher Mats Boij created page 8 September 2015

Teacher Mats Boij changed the permissions 8 September 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 5 November 2015

Hej! Kan man som omregistrerad gå i en annan seminariegrupp än de öppna seminariegrupperna?

Teacher commented 5 November 2015

Nej, omregistrerade får bara delta i seminarier för omregistrerade.

commented 9 November 2015

Angående bonuspoängens giltighet. De kan väl som vanligt bara användas två gånger för så som ordinarie tentamen och omtentamen. Men kan jag rent teoretiska välja vilka två tentamen under perioden januari-augusti jag vill skriva? Eller är jag bunden till någon viss tentamen som hör till den perioden jag går i?

Teacher commented 9 November 2015

De gäller vid alla tentamina under läsåret, dvs det finns ingen begränsning till två.

commented 10 November 2015

Hej!

Spelar det någon roll om man använder sjunde eller åttonde upplagan av kursboken? Har nämligen sjunde upplagan och det står i seminarieuppgifterna att man ska använda sig av åttonde upplagan.

Tack

Teacher commented 10 November 2015

Jag tittade på skillnaderna mellan upplagornas uppgiftsnumrering vad gäller de rekommenderade uppgifterna i våras. Se min kommentar på denna sida.

commented 19 November 2015

så vad betyder streck under bonus? är det att man inte klarat den? tycker min lösning var som den vi gick i genom under seminariet förra veckan. Har dessutom fått streck för veckans uppgift utan att ens ha varit där ännu (är idag vid 17).

Teacher commented 19 November 2015

I det här fallet beror det på att två studenter som tillhör torsdagsgruppen varit på seminariet igår och när assistenten rapporterade dessa resultat ser det ut som att resterande studenter inte varit där. Det kommer att rätta till sig när assistenten för in resultaten från dagens seminarium.

commented 19 November 2015

hmm okej och det från förra veckan? är relativt säker på att jag svarade så som vi sedan gick igenom, kan ju ha dåligt minne dock.

Teacher commented 19 November 2015

Assistenten som tog hand om förra veckans seminarium fick många uppgifter att rätta och har inte hunnit föra in alla resultat än. Om det står streck betyder det inte underkänt, utan att resultatet ännu inte är inlagt. 

commented 19 November 2015

okej, tack för de snabba svaren!

commented 2 December 2015

Hej, jag råkade lämna in seminarieuppgift 3 i fel sal (E51). Skulle ha varit i Q31.

Noterade att jag har fått ett streck som resultat på 3:an.

Teacher commented 2 December 2015

Menar du att du deltog i seminariet i fel sal?  Att bara lämna in uppgiften räknas inte som aktivt deltagande. 

One user removed his/her comment
commented 9 December 2015

vad hände med seminariumen förra veckan? failades alla?

Teacher commented 9 December 2015

Det har inte rapporterats några resultat ännu. När det gäller seminariet i Q31 förra onsdagen vet jag varför, men jag ska kolla med assistenterna varför det inte har rapporterats något från dessa ännu.

commented 9 December 2015

var det på torsdagen jag tänkte på.

commented 23 January 2016

Seminarium 1 uppgift 2 d) Hastighet och Fart? Menar ni hastighet och position? Eller skiljer ni på hastighet och fart som att Hastighet = vektor Fart = skalär ? Då blir ändå farten redundant.

Skulle ni kunna förtydliga?

Teacher commented 24 January 2016

Det är just hastighet (vektor) och fart (skalär) som avses.