Seminarier

Under kursen ges fyra seminarier. 

Förberedelser

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar och de ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och personnummer på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar.

Seminariets genomförande

Seminarierna börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning och därför är det viktigt att vara i tid. Därefter kommer studenternas lösningar att presenteras och diskuteras. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studierna.

Vid seminariet kommer de medhavda lösningarna att behandlas på olika sätt. Lösningar på en uppgift kan samlas in och rättas av lärare. Andra lösningar får studenter gå igenom på tavlan. Åter andra kan rättas och diskuteras i grupp.  Även om det finns ett litet inslag av examination vid seminarierna är det lärmomentet som är det viktiga.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar. De inlämnade lösningarna kommer att bedömas enligt samma bedömningskriterier som vid tentamen och kontrollskrivningar, men främst som en återkoppling till studenten. Lösningarna ska visa prov på en substantiell arbetsinsats och vara möjliga att följa. För att räknas som aktivt deltagande krävs att den lösta uppgiften lämnas in senast fem minuter efter seminariets början.

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en poäng på tentamensuppgift 3. Se sidan för bonuspoäng för detaljer.

Seminarieuppgifter

Feedback News