Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Allmänt om seminarierna

Seminarierna finns i två olika varianter; inlämning och prov.

Syftet med seminarierna

Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet.

Även om det finns ett litet inslag av examination vid seminarierna är det lärmomentet som är det viktiga.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar.

Variant 1: Inlämning

Förberedelser

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Dessa är markerade med ”sem1” - ”sem6” bland de rekommenderade uppgifterna på sidan Kursinnehåll.

Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar och de ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och personnummer på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar.

Seminariets genomförande

Seminarierna börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Därefter kommer studenternas lösningar att presenteras och diskuteras.

Godkännande

Assistenten rättar uppgiften och avgör om student blir godkänd eller underkänd. För att räknas som aktivt deltagande krävs att den lösta uppgiften lämnas in senast fem minuter efter seminariets början.

Inlämning sker vid seminarie 1, 5 och 6.

Variant 2: Prov

Förberedelser

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Dessa är markerade med ”sem1” - ”sem6” bland de rekommenderade uppgifterna på sidan Kursinnehåll.

Seminariets genomförande

Seminariet är utformat som ett prov med självrättning. På detta prov ges en uppgift som är snarlik någon av de uppgifter som är markerade som förberedelse.

Under de första 30 minuterna äger provet rum. Under provet får man inte prata med andra, ej heller använda hjälpmedel. Därefter rättar studenten själv sitt prov enligt instruktioner och under uppsikt. Det är givetsvis inte tillåtet att ändra sitt prov när man rättar. Provet lämnas slutligen in för granskning. Efter rättningen fortsätter seminariet med diskussion, redovisning och problemlösning.

Godkännande

Det är assistenten som slutgranskar provet och beslutar hurvida seminariet blir godkänt eller inte. Fusk eller försök till fusk medför omedelbart att man blir underkänd.

Prov sker vid seminarie 2, 3 och 4.

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

One user removed his/her comment
One user removed his/her comment